,

How to don't waist time

Czekamy na nasze wymarzone wolne, a potem i tak marnujemy je przed komputerem czy telewizorem. Na co dzień wydaje nam się, że na nic nie mamy czasu. Denerwuje Cię to? Czas to zmienić! No dobra, ale jak nie marnować czasu i go jakoś zorganizować?
-        -        -


We wait for our dreamy free time and then we waist it in front of computer or TV. Usually it seems we haven't got time. It bothers You? It's time to change it! Okay, but how to don't waist time and organize it?
Kup kalendarz
To moja prawa ręka, bez niego moje życie to kompletny chaos. Wiem, że to już nie początek roku, ale jeśli jeszcze nie masz miejsca do spisywania swojej codzienności, to marsz do sklepu! Ja swojego szukałam około miesiąc, bo chciałam coś innego, mojego. Ostatecznie, trochę w akcie desperacji, trochę zmuszona nie wydawać zbyt wiele, postawiłam na biały klasyk, ale i tak go kocham! Notujcie sobie wszystko, miejcie go zawsze przy sobie, co wieczór sprawdzajcie, czy wszystko zrobiliście i planujcie kolejny dzień. Dzięki niemu po 1 o niczym nie zapomnicie, a po 2 znajdziecie wolne 5 minut dla siebie każdego dnia.

-        -        -

Buy a calendar
It's my right hand, without it my life is completely chaos. I know that it isn't beginning of the year, but if You haven't any place to write Your everydayness go to the shop! I was searching for mine about one month, because I wanted something different, mine. In the end, partly in desperation, partly forced not to spend too much, I bought classic white, but I love it! Write everything, get it all the time with You, every evening check if You'd done everything and plan next day. Due to it 1. You haven't forgotten everything, 2. You'll find 5 minutes free for You every day.

Zrób listę
Przy jakiś dłuższych przerwach, zastanówmy się, jakie mamy 'cele' na ten czas, czyli co chcielibyśmy zrobić przez ten czas. Wypiszmy je sobie i najlepiej umieśćmy tę listę w widocznym miejscu. Jak będziesz chciał/a zalegnąć na kanapie z telefonem i zauważysz ,co tak naprawdę chciałaś/eś robić w tym czasie, od razu zmienisz zamysł. Pomaga!

-        -        -
Do the list
With some longer breaks, reflect what 'targets' do You have at that time, what You want to do at this time. Write them and best's put this list in a prominent place. When do You want to lay on Your sofa with phone and You'll notice what do You want really to do in this time You'll do it. It works!
Telefon - przenośny pomocnik
Co ja bym zrobiła bez telefonu! Ile razy musicie o czymś pamiętać, ale jakoś samo wypada z głowy? Przypomnienia już nie raz uratowały mi 4 litery. Tak samo, gdy wpadam na jakiś przegenialny pomysł, oczywiście musi być to albo o dziwnej godzinie, albo w jakimś nienormalnym miejscu, a co mam zawsze ze sobą? Telefon. Kalendarz, notatki i przypomnienia w komórce są nieodzowną częścią mojego dnia. 

-        -        -

Phone - mobile assistant
What would I do without phone! How many times You have to remember something, but somehow it just falls out of Your head? Reminders have not once saved my butt. Likewise, when I have genius idea, of course it must be either a strange time, or in some abnormal spot, and what I always have with me? Phone. Calendar, notes and reminders in the phone are an indispensable part of my day.

Wielozadaniowość

Myjąc zęby przeglądasz instagrama, jedząc śniadanie nadrabiasz snapchata czy youtuba. Jest mnóstwo czynności, w które możesz wpleść swoje internetowe (i nie tylko) przyjemności. Wiele rzeczy robię podczas jeszcze innych czynności, dzięki temu zaoszczędzam czas i mam go więcej na inne sprawy. Spróbujcie!

-        -        -
Multitasking 
Washing Your teeth You're viewing instagram, eating breakfast You're making snapchat or YouTube up. There are plenty of activities in which You can work Your web (and not only) pleasure in. I do a lot of things while doing other activities, due to that I save time and have more of it for other things. Try it!

Te 4 rzeczy sprawiają, że w masie obowiązków potrafię się odnaleźć i znaleźć cień wolnego czasu. Co Wam pozwala się zorganizować i nie tracić czasu?

-        -        -

4 These things make the bulk of duties I can find myself and find a shade of free time. What allows You to be organized and don't waist time?

You Might Also Like

0 komentarze

Popular Posts