In tether


PL: "Nałóg jest zły, bo trzyma na uwięzi". Ten post zaczęłam nietypowo, od cytatu. Jak na mnie przystało, jest to przytoczenie z polskiego rapu. Jeśli myślisz, że będzie to typowy post z serii uzależnienia to zło, nie pakuj się w to itp, to nie zniechęcaj się. Postaram się zmusić moje szare komórki do pracy, aby przekazać to, co bym chciała w trochę inny sposób. Czy mi się to uda? Sami oceńcie.

EG: 'Addiction is bad, because it keeps you on leash"'. This post started uncharacteristically, from the quote. As befits me, this is a quotation from the Polish rap. If You think it will be a typical post from a series of addiction is bad, don't pack it in, etc., is not discouraged. I'll try to make my gray cells to work to convey what I want in a slightly different way. Did I succeed? You judge it.


PL: Wracając do cytatu przytoczonego na początku. Zawsze słuchając tej piosenki, zostawał on w mojej głowie na dłużej, czasem bardzo długo. Wielokrotnie analizowałam te słowa na milion sposobów. Oczywiście zgadzam się z nim. Popadając w nałóg, jesteśmy jak zwierze przywiązane na krótkim sznurku do słupa. Nie możemy się od niego oderwać, nie mamy na tyle siły, aby przerwać ten sznurek. Krążymy wokół, szukając ucieczki, jednak nic to nie daje. W końcu zasiadamy przy słupie-centrum uzależnienia. Siadając, poddajemy się nałogowi, ulegamy i wszystko zaczyna się od początku.

EG: Returning to the quotation provided at the beginning. Always listening to this song, it stayed in my head for a long time, sometimes a very long. Many times I analyzed those words in a million ways. Of course, I agree with it. Falling into a habit, we are like an animal tied on a short rope to a pole. We can not leave it, we do not have enough strength to break the string. We circle around, seeking escape, but it does not give anything. At the end, we sit down with a pole-addiction center. Sitting down, surrender to indulge yourself, we give in and everything starts from the beginning.


PL: "Nałóg to klatka". Kolejny urywek tekstu tej samej piosenki. Uzależnienie można porównać do klatki, klatki człowieka-celi więziennej. Gdy zamykają się kraty, nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Możemy jedynie poddać się i czekać, aż wszystko minie. Niestety to nie mija samo z siebie. Musimy walczyć, starać się, aby nie zostać tam na zawsze. Wyrok nie zawsze musi być dożywotni, nałóg też. Jednak, żeby temu zapobiec, musimy podjąć pewne działania zwalczające. Jakie? Sam musisz znaleźć odpowiedź.

EG: 'Addiction is a cage'. Another snippet of text the same song. Addiction can be compared to cage, cage-man prison cell. When the grilles closed, we can not do anything. We can only give up and wait until everything has passed. Unfortunately this does not go away by itself. We must fight, we strive to not be there forever. Judgment may not always be for life, addiction, too. However, to prevent this, we must take certain actions to combat. What? You have to find the answer on Your own.


PL: "Nałóg-żmudne nurkowanie w szambie, na dnie którego znajduje się odrobina przyjemności". Myślę, że ten tekst jest zarówno metaforyczny, jak i bardzo dosłowny. Wyimaginowanych sytuacji też nie potrzeba, bo sam je zawiera. Nic dodać nic ująć.

EG: 'Addiction-tedious diving into a cesspool, in which is a bit of fun at the bottom'. I think that this text is both metaphorical and literal. Imaginary situations also isn't needed because it has them. Nothing more nothing less.


PL:"Uzależniłem się od Ciebie błyskawicznie, zdecydowanie za szybko, za mocno i za prędko". Nie tylko coś, co trafia do naszego organizmu, może być uzależniające. Drugi człowiek. Moim zdaniem jedno z najcięższych uzależnień. Tę część zdecydowanie najciężej mi napisać. Nałóg, jakim jest osoba, należy do przyjemnych, póki persona ta jest przy nas, mamy z nią stały kontakt itd. Schody zaczynają się, gdy tracimy tego kogoś. Zostaje w nas jedynie ogromna pustka, nie da się jej niczym zatkać. Jest to o tyle beznadziejne uzależnienie, że siedzi ono w psychice. Nałóg, jakim jest alkohol, czy inne używki częściowo także, ale wpływa też na to nasz organizm. Uzależnienie od drugiego człowieka siedzi tylko i wyłącznie w psychice, a jeśli coś dzieje się w naszej głowie, bardzo ciężko się od tego uwolnić. Nasz organizm da się do czegoś przyzwyczaić i odzwyczaić w niedługim czasie, jednak z umysłem już nie jest tak łatwo. Ślady na psychice, także uzależnień, mogą się ciągnąć latami, w mniejszym stopniu, ale jednak. 


EG: 'I addicted to You quickly, much too fast, too hard and too hastily'. Not just something that goes to our body, can be addictive. Other person. In my opinion one of the toughest addictions. This part definitely the hardest for me to write. Addiction, who is a person, is pleasant, while this person is with us, we are in constant contact with him or her and so on. The stairs start when we lose someone. It is in us only a vast emptiness, it can not be clog. It is very hopeless addiction, that sits in the psyche. Addiction, which is alcohol or other partly to, but it also affects our body. Dependence on another person sitting only in the psyche, and if something happens in our head, very hard to get away from it. Our body can get used to something and wean soon, but the mind is no longer so easy. Trails in the psyche, including addiction, can pull the years, to a lesser extent, but still.


PL: JAKIE SĄ WASZE PRZEMYŚLENIA NA TEMAT UZALEŻNIEŃ?
EG: WHAT YOU THINK ABOUT ADDICTIONS?

You Might Also Like

3 komentarze

 1. Ciesze się, że ja nie mam żadnych nałogów.
  Mój blog :)

  OdpowiedzUsuń
 2. Świetny blog :)
  .
  .
  Co powiesz na obs za obs? (jak tan,anpisz u mnie na blogu)
  Zapraszam http://catherineeffortt.blogspot.com (nowa nazwa)

  OdpowiedzUsuń

Popular Posts